Work in Progress: How Do Artists Work (Paperback)

Work in Progress: How Do Artists Work Cover Image
By Jing Zuo (Artist), Carol Yinghua Lu (Text by (Art/Photo Books)), Jifeng Xia (Foreword by)
$30.00
This book is out of stock indefinitely, unable to order at this time.

Description


This publication presents the work of 28 artists who have been featured in China's Contemporary Art & Investment magazine, among them Genghau Chang, Genghwa Chang, Wensheng Dong, Yunchang He, Zhi Jiang, Shi Jin, Chao Li, Yu Li, Jinghu Li, Ming Li, Shuo Liang, Jianchun Sun, Yi Tang, Hongtao Tu, Guangle Wang, Jianan Wu, Xiaojun Wu, Jun Yang, Qing Zhang, Yao Zhao and Xiaohu Zhou.
Product Details
ISBN: 9789881881656
ISBN-10: 988188165X
Publisher: Blue Kingfisher
Publication Date: August 31st, 2011
Pages: 275
Language: English